دیدگاه

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و اعضای آن متعهد به رهبریت عالی و استفاده مؤثر منابع خود به مقصد دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه هرگونه تبعیض به اساس نژاد، جنس، زبان، رنگ، معیوبیت، و یا وضع اجتماعی و اقتصادی جهت افزایش دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، انکشاف حاکمیت قانون برای شهاروندان، بلند بردن سطح آگاهی شهروندان از حقوق اولیه و ارتقای ظرفیت اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بخاطر انجام بهتر وظایف می باشد.