پروسیجر تعلیق عضویت و تسلیمی جواز نامه

این یک متن نمونه است.