ماموریت

ماموریت:
انجمن مستقل وکلای مدافع به عنوان نهاد مسلکی تنظیم کننده امور وکالت دفاع در کشور، جهت ارائه خدمات به وکلای مدافع، سیستم عدلی و قضایی و شهروندان کشور، ماموریت های ذیل را دارد:

– تعهد برای رعایت و تقویت حقوق بشر مطابق به حاکمیت قانون افغانستان.

– تقویت جامعه امن و پایدار از طریق فراهم سازی نظام حقوقی عادلانه و پاسخگو.

– فراهم سازی برنامه های آموزشی برای وکلا جهت بهبود شایستگی و کارایی در اجرای امور وکالت با در نظرداشت معیارهای عالی طرز سلوک.

– بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد حقوق اساسی آنها و روند رسیدگی در نظام عدالت رسمی.

– فراهم سازی وکالت رایگان به افراد بی بضاعت.