موخې

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به منظور نیل به اهداف ذیل فعالیت می نماید:

۱- حمایت از تطبیق احکام دین مقدس اسلام، حاکمیت قانون و عدالت.

۲- دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه هر نوع تبعیض و امتیاز جنسی، نژادی، زبانی، رنگ، منشاء اجتماعی و قومی، میزان دارائی، معلولیت و امثال آن.

۳- رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده اتباع در مراجع حقوقی و عدلی.

۴- مساعد ساختن زمینه دسترسی به عدالت در محاکم و مراجع کشف و تحقیق از طریق عرضه خدمات حقوقی مناسب و معیاری.

۵- توزیع جواز وکالت دفاع به اشخاصی که شرایط مندرج قانون وکلا و اساسنامه انجمن مستقل وکلای مدافع را تکمیل نموده باشند.

۶- ایجاد کورس های آموزشی و تطبیق پروگرام های مؤثر جهت ارتقای سطح دانش مسلکی وکلای مدافع با رعایت معیارهای ملی و بین المللی.

۷- حفظ و دفاع از استقلالیت وکلای مدافع و منافع صنفی آن ها.

۸- رعایت معیارهای اخلاقی و مسلکی از طرف اعضأ و تشویق آن ها به رفتار مناسب با مؤکلین.

۹- تشویق وکلای مدافع بخاطر حفظ حیثیت و وقار مسلکی، جلب اعتماد مؤکلین و مبارزه با هر نوع فساد اداری.

۱۰- مساعد ساختن زمینه خدمات حقوقی برای متقاضیان در موضوعات جزایی، مدنی و تجارتی.

۱۱- نظارت بر فعالیت وکلای مدافع، حمایت و دفاع از حقوق آن ها.

۱۲- انسجام فعالیت وکلای مدافع، حمایت و دفاع از حقوق آن ها.

۱۳- تأمین خدمات حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت مطابق به احکام قانون.

۱۴- تلاش جهت ارائه آگاهی حقوق عامه با استفاده از طرق و وسایل مختلف.

۱۵- تشریک مساعی میان انجمن و سایر مراجع کشفی و عدلی.