دمرکزی او ساحوی دفتر آدرسونه

مرکزی دفتر – کابل:

د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکه ټولنې، واقع شهر نو، گذشته از مسجدحنظله، کوچه شفاخانه بلاسم، خانه نمبر ۷۷۷ -کابل افغانستان

شماره های تماس: ۰۷۹۹۲۸۰۸۱۵  – ۰۷۸۱۳۰۶۷۲۹

 

بلخ:

نشانی دفتر: شهر مزار شریف ناحیه پنجم، گذر عزیزآباد، غرب چهاراهی محکمه استیناف، دفتر ساحوی انجمن در  بلخ

شمار های تماس:  ۰۷۵ ۷۱۲ ۰۷۸۶- ۹۰۶ ۳۰۲ ۰۷۰۸

 

کندهار:

نشانی دفتر- ناحیه ششم، چوک دند، مقابل ملی پطرول پمپ، خانه نمبر ۷

شماره تماس  ۰۷۹۹۵۲۲۱۱۰

 

ننگرهار:

نشانی دفتر: شهر جلال آباد، ناحیه اول، چوک مستوفیت، کوچه سوم، مقابل لیسه عالی اصلاح

شماره تماس  ۰۷۸۸۸۸۶۹۲۰

 

هرات:

نشانی دفتر: ناحیه اول شاروالی – سمت شمال حصه دوم جاده محبس

شماره های تماس: ۰۷۸۶۱۲۵۷۳۰—۰۷۰۰۰۱۶۷۶۸

 

کندز:

نشانی دفتر: شهر کندز، ناحیه دوم، گذر فیروز کوهی، مقابل مسجد جامع فیروز کوهی، خانه نمبر ۱۶۷

شماره های تماس: ۰۷۹۹۱۹۸۲۴۲

 

هلمند:

خانه نمبر ۱، کوچه نمبر ۱، شرق فارم زراعتی، جاده شهرک زراعت، شهر لشکرگاه، هلمند

شماره های تماس: ۰۷۹۷۷۵۷۶۵۳ / ۰۷۰۶۷۳۳۲۵۰

بامیان:

بامیان، عقب میدان هوایی شهید مزاری، جوار مسجد رسالت

شماره تماس: ۰۷۸۳۴۲۲۳۳۰