د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکه ټولنې د عمومی ریس پیغام

بسیار خوشحال هستم که امروز موفق شدیم صفحۀ انترنتی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با چهره تازه، ظرفیت بیشتر و محتویات جدید باز گشایی نموده تا فعالیت های انجمن را از این مجرا منعکس نماییم. طوریکه به همه معلوم و هویدا است در افغانستان وکالت دفاع سابقه ۵۲ ساله دارد چنانچه در سال ۱۳۳۶ وزارت عدلیه وقت تعلیمات نامۀ وکالت دعوی را تسوید که در تاریخ ۲۱ ثور نشر گردید. به تعقیب آن در سال ۱۳۴۳ قانون امور تنظیم مدافعین به میان آمد و بعد از آن همین قانون با تبدیل کلمه دولت به امارت و تزئید و تنقیص بعضی جملات به عین نام (قانون تنظیم امور وکلای مدافع) نشر شد. بعداً در سال ۱۳۸۶ ذریعه فرمان ۱۱۱مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان قانون وکلای مدافع در پنج فصل و ۴۴ ماده توشیح گردید و وزارت محترم عدلیه مؤظف شد تا در خلال سه ماه بعد از انفاذ قانون تدابیر لازم را به منظور ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع اتخاذ نماید. برای نخستین بار، مجمع عمومی انجمن به تاریخ ۶ اسد ۱۳۸۷ توسط وکلای مدافع سرتاسر کشور در هوتل انترکانتیننتل دایر و در دو روز اول اساسنامه انجمن تصویب، در دو روز دوم اعضای شورای رهبری هیئت اجرائیه و هیئت نظارت به شکل آزاد، سری و مستفیم انتخاب گردیدند و انجمن منحیث یک نهاد مستقل، غیر سیاسی و غیر حکومتی شروع به فعالیت نمود. حقوق دانان محترم آگاه اند، تاریخچه وکالت دفاع در ادوار مختلف تاریخ بشری از اهمیت خاص خود برخوردار بوده چنانچه در عصر فرعونیها، اغرقیها، عصر اسلامی، عصر عثمانیها همچنان تطور تقنین در فرانسه، موضوع وکالت از نظر فقه اسلامی وجود داشته که به اشکال مختلف فعالیت‌های خویش را انجام میدادند. اما اگر وکالت دفاع را ازنظر دین اسلام نظر اندازی دقیق نمائیم به وضوح فهمیده می‌شود که موضوع دفاع با خلقت آدم علیه السلام و بی بی حوا همزمان به وجود آمد. زیرا انسان از روز خلقت دارای غریزه خودپسندی است و همین غریزه است که موضوع دفاع از نفس و از غیر را باعث میگردد و از این گذشته غریزه حُب بقا در ذات خود موضوع دفاع گفته میشود. انسان اول خود مدافع خود بود. در عصر اول اسلام وظیفه مدافع عبارت از دفاع از حقوق مؤکل بود که مجتهدین از اجتهاد خود مطابق اصولی که داشتند دفاع می‌نمودند. فقهای اسلامی وکالت را صفت از صفات خداوندی دانسته اند (حسبنا الله و نعم الوکیل) و وکیل به معنی حافظ است و وکیل را از جهت وکیل می‌گویند که مؤکل امر و تصرف خود را به وی تفویض میکند و وکالت به معنی تفویض است. چون بعضاً مردم استطاعت ندارند که تصرفات شرعیه خود را به وجه احسن انجام دهند. از این ناحیه احساس کمی وکاستی را می‌نمایند و بخاطربرآورده ساختن احتیاج ضرورت دارند که وکیل بگیرند. طوریکه واضح است انسانها در برابر قضاء، در مورد بیان و ادای کلام متفاوت می‌باشند و بعضی در اقامه براهین و دلایل نسبت به دیگری قویتر میباشد در حالیکه در بین متخاصمین تحقق مساوات ضروری و لازمی دانسته میشود. بناً لازم است تا برای ناتوان و عاجز وکیل انتخاب گردد تا در ارائه دلایل معادل خصم خود باشد. بناً وکالت از دیدگاه اسلام و قوانین ملی و بین المللی از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و وکیل مدافع، مدافع حفظ منافع مؤکل خود می‌باشد و این وظیفه باید مظهر فکر، ترقی و احساسات لطیف پنداشته شود و مراجع اصلی عدل و دادخواهی قبول گردد. مدافع باید نمونه جرئت، فداکاری حدت ذهن، سرعت انتقال باشد و نباید کدام مانع را در راه خود قبول کند. انجمن مستقل وکلای مدافع نیز برای حمایت از حاکمیت قانون و عدالت اسلامی درافغانستان فعالیت نموده و به این عقیده است که حقوق اتباع افغان را حفظ، صدای شان را شنیده و توسط وکلای مدافع ورزیده و متعهد با رعایت اخلاق مسلکی بدون مداخله و هر نوع تبعیض طور مستقلانه از حقوق شان دفاع نمایند. بهبود و دسترسی به محاکم عادلانه، جلب اعتماد مردم، بهبود همکاری و جذب وکلای مدافع نسل جدید، ایجاد روابط حسنه و نیک با سایر نهاد ها خصوصاً ادارات محترم عدلی و قضائی، مبارزه با هر نوع فساد اداری، بدبختی و فقر، جهل، نا برابری و عدم مساوات اجتماعی، از مکلفیت های انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می‌باشد. با احترام روح الله قاریزاد.