سمینار ۴ روزه پیرامون اصول محاکمات جزایی در تالار انجمن

این سمینار که به تاریخ ۱/ جوزای / ۱۳۹۶ آغاز و به مدت ۴ روز ادامه داشت وحدوداً ۴۰ تن از وکلای مدافع این ولایت اشتراک داشتند. ابتدای برنامه با تلاوتی چند از کلام الله مجید اغاز و سپس احمدشاه ” عرب زاده ” مسئول انجمن مستقل وکلای مدافع کندز ضمن عرض خوش امدید به وکلای مدافع در این سمینار در مورد اینکه یک جامعه زمانی مترقی و پیشرفت مینماید که در آن نظم وامن عمومی وجود داشته باشد که بدون موجودیت نظم وامن عامه هیچگاه جامعه مترقی و پیشرفت کرده نمیتواند و افراد جامعه بطرف سعادت و کامیابی زندگی رسیده نمی توانند .صحبت نمود. در ادامه اقای ” عرب زاده ” افزود که یکی از دو بخش قواعد حقوق جزاء در مورد قواعد شکلی حقوق جزاء میباشد که روش و راهکارهای رسیدگی به جرائم و جزاها راتحت بحث و بررسی خود قرار میدهد صحبت جامع نمودند. و هدف از برگزاری همچو سمینارها را به خاطر ارتقای سطح دانش حقوقی و مسلکی وکلای مدافع خصوصا آنعده از وکلای مدافع که جدیدا به عضویت این انجمن پیوسته اند یادآوری نمودند واز توجه دفتر مرکزی انجمن نسبت به برگزاری همچو برنامه ها تشکری نمودند. سپس محمد نبی ” عدالتیار” آموزگار حقوقی سمینار ۴ روزه اصول محاکمات جزایی را به صورت کارعملی و کار گروپی و رضایمتندی وکلای مدافع به اتمام رسانید. در اخیر وکلای مدافع از توجه مسئولین دفترمرکزی و مسئول انجمن وکلای مدافع کندز به خاطر برگزاری همچو سمینارها که باعث افزایش معلومات مسلکی و حقوقی شان میشود تشکری نمودند و خواستار برگزاری همچو سمینارها بخاطر ارتقای دانش حقوقی شان شدند. سمینار ۴ روزه برای وکلای مدافع کندز با دادن تصدیق نامه ها به پایان رسید.