آزمون وکالت دفاع از متقاضیان شغل وکالت دفاع در کابل

به تاریخ اول جوزا ۱۳۹۶ در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امتحان ورودی وکالت دفاع از ۲۹۱ تن متقاضی اناث و ذکور اخذ گردید. در آغاز برگزاری این آزمون محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هیئت مؤظف کمیته تعلیمات انجمن و اشتراک کنندگان را خیر مقدم گفته و خواهان موفقیت اشتراک کنندگان در این آزمون گردید. رئیس عمومی انجمن، قبل از برگزاری امتحان ورودی وکالت دفاع خطاب به اشتراک کننده ها گفت: ” همه میدانید که یکی از مکلفیت های وکلای مدافع سپری نمودن امتحان وکالت دفاع است که با سپری نمودن امتحان، کار وکالت دفاع آغاز میگردد که با انجام فعالیت های عملی و تجارب کسب شده، بیشتر خواهید آموخت.” آقای قاریزاده از راه اندازی کورس ستاژ وکالت دفاع نیز خبر داد. او گفت:” کسانی که این امتحان را موفقانه سپری می نمایند میتوانند پس از اخذ جواز کورس ستاژ را نیز سپری نمایند اما؛ کسانیکه در این امتحان موفق نمیشوند نیز میتوانند که با سپری نمودن کورس ستاژ وکالت دفاع و سپری نمودن امتحان، مستحق گرفتن جواز می شوند.” همچنان آقای قاریزاده در مورد چگونگی اخذ امتحان و قواعد آن به اشتراک کننده ها معلومات ارائه نموده گفت:” همۀ شما به چگونگی امتحان آشنایی لازم دارید اما روی همرفته ما بخاطر رهنمایی بهتر شما ورقه چگونگی امتحان را با پارچه افزوده ایم تا با مطالعه آن مشکلات شما در این زمینه حل شده باشد.” آقای قاریزاده گفت:” در صورت بروز مشکل و پرسشی از جانب شما، کمیته تعلیمات انجمن حضور دارند تا شما را یاری و پرسش شما را در مورد امتحان پاسخ دهند.” محب الرحمن رحمانی یکی از اعضای کمیته تعلیمات انجمن در صحبت با بخش نشرات انجمن در مورد نقش کمیته تعلیمات انجمن در این امتحان گفت:” رقم بلند اشتراک کننده ها در امتحان اخذ جواز وکالت نشان میدهد که جوانان علاقمندی بیشتر به این شغل دارند. او گفت در جریان امتحان اعضای کمیته تعلیمات انجمن اشتراک نموده و تلاش می نمایند امتحان در یک فضای خوب برگزار گردد و در صورت نیاز به مشکلات اشتراک کننده های این امتحان رسیدگی نمایند.” آقای رحمانی گفت:” نمره دهی به اساس میکانیزم های در نظر گرفته شده توسط کمیته تعلیمات که به پرسش های چهار جوابه با اساس کلید سوالات و به پرسش های تشریحی نیز به اساس کلید تشریحی نمره دهی صورت میگیرد. او گفت کمیته مؤظف تعلیمات پس از دریافت پارچه ها که به صورت (کتنگ) شماره گزارش شده است اقدام به نمره دهی پارچه ها نموده و تلاش می ورزدند با دقت زیاد به آن رسیدگی نمایند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، همه ساله، چهار بار امتحان ورودی وکالت دفاع را در مرکز و ولایات کشور راه اندازی و از علاقمندان متقاضی اخذ جواز وکالت امتحان اخذ و پس بررسی نتایج اشتراک کننده ها و طی مراحل اسناد آنها، به آنها جواز وکالت دفاع را توزیع می نماید. این اداره تلاش می نماید تا با شفافیت کامل از متقاضیان امتحان اخذ و در توزیع به موقع جواز برایشان عمل نماید.