اسلام و مبانی توسعه ی سیاسی

مقول هی توسعه ی سیاسی یکی از تاز هترین وپیچده ترین مقول ههای ست که بیش ازهرمقوله ی دیگری توجه اکثریت جهان سومی ها اعم از رهبران سیاسی، دانشمندان ، روشنفکران و… را به خود جلب کرده است. این مفهوم چنان بر ذهن و ضمیر آنان مسلَط شده است که بخش اعظمی…