نماینده انجمن در کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و ق

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران که متشکل از معینان، رئیسان و نمایندگان باصلاحیت ادارات مختلف عدلی، قضایی، امنیتی و نهاد های ارائه کننده خدمات حقوقی و روان درمانی است به تاریخ ۲۴ ثور ۱۳۹۶ تحت ریاست محترم نورحبیب جلال در تالار وزارت عدلیه تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به نمایندگی از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان محب الرحمن رحمانی اشتراک نموده بود افزود: “کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران عالیترین نهاد پالیسی ساز در این عرصه بوده و گزارشات و آمار و ارقام دقیق جرایم فوق الذکر از مجرای همین کمیسیون اعتبار دارد”. به همین اساس گزارش سالانه نهاد های ذیدخل که از جانب سکریت کمیسون توحید گردیده بود نیز به جلسه پیشکش شد تا بعد از درج نظریات و اصلاحات به مقام ریاست جمهوری ارائه گردد که از جانب اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان طی سال گذشته ۲۹ قضیه قاچاق، ۲۴۰ قضیه اختطاف، هفت مقاله علمی و دو پیام راجع به مبارزه با پدیده منفور قاچاق و اختظاف از طریق نشرات این اداره به نشر رسیده است. قابل ذکر است که از بدو تاسیس این کمیسیون تا حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یکی از اعضای دایماً فعال به ارائه خدمات پرداخته است که اخیراً طی مکتوبی از کارکردهای نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از جانب مقام وزارت عدلیه (رئیس کمیسیون عالی) تقدیر صورت گرفته است.