فعالیت های اساسی

 1. ظرفیت‌سازی و تقویت داخلی جهت پایداری سازمان
  آموزش بهتر کارمندان و فراهم سازی دانش و مهارت های لازم برای کارمندان جهت انجام وظایف به وجه احسن
  آموزش و پرورش وسیله مهم جهت رسیدگی به نیازها و خواست های کارمندان از یک سو تلقی شده و از سوی دیگر، کارمندان را قادر می سازد تا خود را با برنامه ها، طرزالعمل ها و روش های موجود سازگار سازند. بناً، فراهم سازی و ارائه برنامه های اموزشی ارتقای ظرفیت مبتنی بر نیازها، خیلی ضروری می باشد. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، از طریق دیپارتمنت منابع بشری انجمن، تلاش می نماید تا فرصت های را به کارمندان جهت بلند بردن دانش و مهارت های شان از طریق برنامه های آموزشی مختلف که بر اساس نیازها و ضروریات کاری طرح می گردند، فراهم سازد. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به این باور است که کارمندان ورزیده به تطبیق بهتر استراتیژی ها کمک نموده و انجمن را در رفتن به سوی پایداری و خودکفایی یاری می رساند.
 2. حمایت و پاسبانی از حقوق اساسی شهروندان در سیستم عدالت رسمی
  افزایش دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی در ساحات مورد هدف (سطح ولایات)
  توقع می رود که افزایش تعداد اعضای انجمن، این نهاد را در بهبود توانایی ها جهت خودکفایی و پایداری مالی کمک کند که این امر منجر به کاهش تقاضا به کمک و اتکا به دونر ها می گردد. امتحان وکالت دفاع، حق العضویت و تجدید جواز از فعالیت های انجمن است که به انجمن عواید به بار می آورد. موضوع مهم دیگر این است که افزایش تعداد وکلای مدافع در ساحات پلان شده روستایی (که انجمن در آنجا به شکل فعالانه کار می کند)، دسترسی به مساعدت های حقوقی را برای باشندگان که در آن ساحات زیست می نماید، افزایش می دهد.
 3. انکشاف دسترسی به مساعدت های حقوقی از طریق اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
  افزایش دسترسی شهروندان به مساعدت های حقوقی منجر به افزایش اعتماد شهروندان به نظام عدلی خواهد شد.تأسیس هفت دفتر ساحوی و افزایش تعداد اعضای انجمن در این زون ها، سبب دسترسی بیشتر شهروندان به مساعدت های حقوقی در ساحات پلان شده روستایی (جایی که انجمن در آن به شکل فعالانه کار می کند) می گردد. برعلاوه، موجودیت دفاتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به فراهم سازی حمایت های قانونی به شهروندان کمک می کند که در صورت عدم موجودیت این دفاتر، ممکن شهروندان وادار شوند تا به کابل جهت دسترسی به مساعدت های حقوقی، مشوره/کمک حقوقی و/یا گزارش از رفتار سؤ علیه آنها سفر نمایند.افزایش دسترسی به مساعدت/کمک های حقوقی از طریق انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در کشور به بهبود در حمایت از حقوق قانونی متهمین، تضمین محاکمه عادلانه، افزایش ثبات حاکمیت قانون و افزایش اعتماد شهروندان به نظام عدالت رسمی، کمک می کند.
 4. ارتقای ظرفیت اعضا جهت انجام خدمات بهتر در جامعه
  تعداد وکلای مدافع که در برنامه‌ها/کارگاه‌های آموزشی اشتراک نموده اند، تعداد برنامه‌ها/کارگاه‌های آموزشی که برگزار شده است و منجر به افزایش بهبود در اجراآت کارکنان سکتور عدلی گردیده است.تطبیق برنامه‌ها/کارگاه‌های آموزشی منجر به ارتقای ظرفیت وکلای مدافع می گردد تا وظایف خویش را به وجه احسن انجام دهند. همچنان تطبیق این برنامه ها، در کل بهبود در ظرفیت نظام قضایی کشور می گردد. برعلاوه، توقع برده می شود که باعث مؤثریت ارزشها در استقلالیت نظام قضائی، شفافیت و حساب دهی در جامعه گردد. برعلاوه، ارتقای ظرفیت وکلای مدافع به وکلا کمک می کند تا به شکل بهتری به اعضای جوامع محلی خویش در فراهم سازی مساعدت ها/کمک های حقوقی و همچنان به نظام قضایی خدمت نمایند.

۵٫ حساب دهی اعضاء
وکلای مدافع وظایف و مسئولیت های خویش را برمبنای احکام اساسنامه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به پیش می برند. اعضای انجمن دربرابر انجمن پاسخگو بوده و مکلف اند تا احکام ماده سیزدهم قانون وکلای مدافع را رعایت نمایند. هیئت نظارت مسئول نظارت از تطبیق ماده فوق الذکر قانون وکلای مدافع بوده که این نظارت منجر به ارائه خدمات معیاری توسط وکلای مدافع به جامعه می گردد