هرات

معرفی اجمالی دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در ولایت هرات

دفتر ساحوی انجمن در هرات در ماه قوس سال ۱۳۹۱ به منظور فراهم آوری سهولت­ های لازم کاری برای وکلای مدافع، توسعه فرهنگ وکالت دفاع، تدویر برنامه­ های آگاهی ­دهی حقوقی برای مردم، توسعه حاکمیت قانون، دسترسی مردم به عدالت و خدمات حقوقی، ارائه  مساعدت و مشوره­ های حقوقی رایگان برای افراد نیازمند و بی­ بضاعت و سایر اهداف تعیین شده مطابق پلان ستراتیژی تأسیس و رسماً توسط رئیس عمومی انجمن افتتاح گردید.

مکلفیت ها و وظایف دفاتر ساحوی انجمن در ولایات:

دفتر ساحوی‌ انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در ولایات ممثل اراده انجمن در سطع ولایات بوده همه امور مربوط انجمن از قبیل ( اداری، مسلکی، دفاع از حقوق صنفی وکلای مدافع، تأمین روابط با مردم و ارگانهای دولتی و نهادهای بین المللی ) را انجام می‌دهد که خلاصه فعالیت‌های این نهاد قرار ذیل است .

۱-مسئولیت‌های اداری :

 • طی مراحل اداری متقاضیان عضویت انجمن.
 • اخذ امتحانات متقاضیان به اساس جدول زمانی تنظیم شده.
 • تجدید جواز وکالت وکلای مدافع زون مربوط با هماهنگی دفتر مرکزی.
 • تنظیم امور اداری کمیته‌های ولایتی انجمن.
 • اجرای همه امور مالی و اداری اعضای انجمن در ولایات مربوط زون.

۲-مسئولیت‌ها و وظایف مسلکی:

 • ارائه ای مشوره های حقوقی رایگان برای افراد بی بضاعت مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی.
 • تعیین وکیل مدافع در قضایای جزایی مطابق مفاد ماده ۱۳ فقره ۱۵ قانون وکلای مدافع.
 • دفاع از حقوق صنفی وکلای مدافع عضو در زون مربوط و ولایات هم جوار.
 • نظارت از امور مسلکی وکلای مدافع بصورت منظم.
 • رسیدگی به شکایات مؤکل یا مراجع مربوطه علیه وکلای مدافع در مطابقت با ماده ۲۷ قانون وکلای مدافع افغانستان.
 • حل مشکلات و چالش‌های وکلای مدافع ولایات مربوطه.

۳-مسئولیت‌ها و وظایف هماهنگی:

 • تدویر جلسات منظم هماهنگی وکلای مدافع به صورت ماهوار.
 • اشتراک در جلسات کمیسیون‌های اختطاف و قاچاق انسان، منع خشونت علیه زن، شورای عالی مراکز اصلاح و تربیت اطفال در مطابقت با قانون بصورت ماهوار و منظم.
 • اشتراک فعال در جلسات هماهنگی ماهوار ارگان‌های عدلی و قضائی تحت ریاست رئیس محاکم استیناف و عضویت همه ارگانهای عدلی و قضایی.
 • تأمین روابط وکلای مدافع با ریاست عمومی انجمن در مرکز.
 • ایجاد روابط میان انجمن و نهادهای دولتی، غیر دولتی ملی و بین الملی و ارگانهای عدلی و قضایی.

۴-مسئولیت‌ها و وظایف در بخش ارتقای ظرفیت و آموزش :

 • تدویر برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت بصورت کوتا مدت، میان مدت و دراز مدت برای وکلای مدافع.
 • تدویر برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت برای کلینیک‌های حقوقی پوهنتون های مربوط.
 • تدویر برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت برای اعضای مسلکی ارگانهای عدلی و قضائی.
 • تهیه و ترتیب مواد آموزشی برای برنامه‌ها.
 • تدویر برنامه‌های آگاهی دهی حقوقی از طریق مطبوعات چاپی، تصویری، صوتی و نوشتاری جهت آگاه شدن مردم از حقوق اولیه شهروندی.

۵- مسئولیت‌ها و وظایف در بخش دادخواهی :

 • تدویر کنفرانس‌ها و سمپوزیم ها بخاطر دادخواهی از حقوق شهروندان.
 • انجام پروژه‌های دادخواهی در مورد یکی از حقوق مندرج قانون اساسی.
 • دادخواهی درمورد حقوق محبوسین در مطابقت با قوانین.

در نهایت دفتر ساحوی انجمن در زون‌ها درکنار سایر مسئولیت‌ها، پروژه‌های تمویل کنندگان بین المللی را نیز تطبیق می‌نماید. بگونه مثال: پروژه لگف (تسهیلات کمک های بلاعوض حقوقی).

کمیته­ های دفتر ساحوی انجمن در ولایت هرات:

دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در ولایت هرات از بدو تأسیس تا اکنون  توانسته است جهت تنظیم امور وکلای مدافع، حل مشکلات وکلای مدافع، تطبیق اهداف و برنامه‌های کاری، درمطابقت با ماده ۱۷ اساسنامه انجمن به تعداد ۶ کمیته را ایجاد نماید که هریک از کمیته­ ها به اساس طرز العمل کاری مربوط فعالیت‌های مؤثر و مفید را درمطابقت با قانون و سایر اسناد تقنینی انجمن برای اعضای انجمن انجام می‌دهد که کمیته‌های مربوط قرار ذیل است:

 • کمیته نظارت :
 • کمیته تعلیمات :
 • کمیته مطالعات فقهی و حقوقی :
 • کمیته حمایت از حقوق رسانه­ ها :
 • کمیته زنان و فامیلی:
 • کمیته مصؤنیت­ها و حل مشکلات وکلای مدافع:
 • کمیته روابط بین المللی:

دست­آوردهای دفتر ساحوی انجمن در ولایت هرات از آغاز تاسیس الی اکنون:

دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در ولایت هرات از ماه قوس ۱۳۹۱ به این سو دست­آوردهای متعددی در زمینه­ های توسعه حاکمیت قانون، دسترسی مردم به عدالت و خدمات حقوقی، ارائه  مساعدت و مشوره های حقوقی رایگان برای افراد نیازمند و بی­ بضاعت، توسعه فرهنگ وکالت دفاع، تدویر برنامه ­های آگاهی­دهی حقوقی برای مردم و دفاع از صدها قضیه جزایی و صدها قضیه اختلافات فامیلی رایگان در محاکم … دارد. از همه مهمتر از بدو تأسیس دفتر ساحوی انجمن در ولایت هرات در قسمت ارتقای ظرفیت مسلکی وکلاء، رشد چشم­گیری بوجود آمده و این دفتر ساحوی توانسته است با راه اندازی سمینارها و ورکشاپ­ها به کمک دونرها و با استفاده از امکانات خویش در این عرصه به توانمندی وکلاء بیفزاید و از طرف دیگر این شغل شریف را به جامعه و نهادهای عدلی-قضایی و پولیس بهتر معرفی نماید.

خلاصه دست آورد ها:

 • پیش برد تعداد ۲۲۴۲ قضایای رایگان و ارائه مشوره های حقوقی برای تعداد ۴۱۱ قضیه ای فامیلی
 • تدویر ۲۳ دور امتحان وکالت و جذب ۳۵۵ تن از وکلای مدافع جدید اعم از ذکور و اناث در هرات و ولایات همجوار چون فراه، بادغیس، نیمروز و غور.
 • اجرای تعداد ۲۱۰ برنامه آگاهی عامه در سطع شهر و ولسوالی های ولایت هرات که در نتیجه اجرای این برنامه‌ها بیش از ۴۵۰۰ تن شهروند اعم از ذکور و اناث از حقوق قانونی خود آگاهی حاصل نمودند.
 • تدویر تعداد ۴۴ برنامه آموزشی توسط کمیته تعلیمات دفتر ساحوی انجمن هرات با استفاده از امکانات داخلی انجمن که در نتیجه تعداد ۳۰۰ تن از وکلای مدافع اعم از ذکور و اناث موضوعات جدید را آموخته و از آن در اجراآت عملی خود استفاده نمودند.
 • تدویر ۸۰ برنامه آموزشی از جانب مؤسسات همکار به هماهنگی و همکاری کمیته تعلیمات انجمن هرات که در نتیجه تعداد ۴۰۰ تن از وکلای مدافع از نتایج مثبت این برنامه‌های مستفید گردیدند.
 • ایجاد کمیته نظارت به منظور نظارت دقیق از فعالیت‌های وکلای مدافع در هرات.
 • ایجاد کمیته تعلیمات انجمن جهت تدویر برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای وکلای مدافع زون غرب و اخذ امتحان نوبتی انجمن در هر شش ماه.
 • ایجاد کمیته‌های زنان، مصئونیت وکلای مدافع، کمیته مطالعات فقهی و حقوقی و کمیته وکلای مدافع رسانه ای در چوکات دفتر ساحوی انجمن هرات.
 • حضور و نقش فعال در تطبیق پالیسی های کمسیون منع خشونت ولایت هرات و اشتراک مداوم در جلسات تحت ریاست والی هرات.
 • حضور فعال در جلسات هماهنگی ماهوار ارگان‌های عدلی و قضائی و طرح مشکلات و چالش‌ها بخصوص موارد نقض قانون توسط ارگانهای عدلی و قضائی که خوشبختانه دست آورد های خیلی زیاد نصیب انجمن گردیده است.
 • حضور فعال در جلسات و برنامه‌های نهادهای جامعه مدنی هرات و حل مشکلات حقوقی و ارائه طرح‌های راهبردی قانونی.
 • اجرای برنامه‌های داد خواهی حقوقی به حمایت از حقوق شهروندان، معلولین و معیوبین و غیره اقشار ضعیف ولایت هرات، تعقیب موضوع و حل آن به مراجع قانونی آن.
 • ایجاد سیستم منظم هماهنگی میان مؤسسات و انجو های ارائه کننده خدمات حقوقی در ولایت هرات.
 • ایجاد سیستم منظم هماهنگی و همکاری میان وکلای مدافع ولایات همجوار چون بادغیس، غور، نیمروز و فراه جهت حمایت از حقوق قانونی ایشان، حل مشکلات در ارگانهای عدلی و قضائی، نظارت از فعالیت‌ها و نحوه ارائه خدمات حقوقی برای مردم .
 • ایجاد سیستم منظم هماهنگی و همکاری میان فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون هرات و همکاری با بخش کلینیک حقوقی این پوهنتون.
 • تدویر برنامه فیلوشیپ برای وکلای مدافع جدید اناث ولایت هرات جهت تشویق ایشان بخاطر کار درساحه.
 • تدویر برنامه کلینیک حقوقی جهت آموزش محصلین.

فعالیت‌های فوق باعث شد تا مقام ولایت هرات از فعالیت‌های مؤثر دفتر ساحوی تقدیر نماید و با انجمن رابطه خیلی خوب کاری داشته باشد. فعالیت‌های مؤثر این دفتر ساحوی در قسمت حمایت از حقوق زنان باعث شد که ریاست امورزنان و وزارت محترم امور زنان از همکاری‌ها و فعالیت‌های مؤثر این نهاد تقدیر و حمایت بکند.