نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مقیم فاریاب وجمع کثیری از وکلای مدافع با رئیس سارنوالی استیناف و رئیس عدلیه ولایت فاریاب که جدیدآ تقرر حاصل نموده اند ملاقات و‌ دیدار تعارفی نمودند

یکشنبه ۲۳ جوزا ۱۴۰۰ :
محترم محمد ظاهرسرکار نماینده انجمن درولایت فاریاب با جمع کثیری از وکلای مدافع ابتداء با رئیس سارنوالی استیناف دیدار داشتند درین دیدار ضمن تبریکی از تقرر وانتصاب محترم حسب الله بهادر بعنوان رئیس سارنوالی استیناف به تقویت و هماهنگی میان انجمن واداره سارنوالی تاکید گردید. آقای سرکار تصریح نمود که نمایندگی انجمن مقیم فاریاب با داشتن وکلای مدافع مجرب و مسلکی درجهت ارایه خدمات حقوقی برای شهروندان بخاطر تامین عدالت وتطبیق قانون متعهد بوده و درکنار نهاد های عدلی وقضایی درجهت تحکیم قانونیت وتامین عدالت تلاش میکند. محترم حسب الله بهادر رئیس حارنوالی استیناف نقش وکلای مدافع را منحیث پل ارتباطی میان متهم و ارگان عدلی و قضایی واز اضلاع محاکمه عادلانه در روند تعقیب عدلی خواند و گفت روحیه همکاری باید وجود داشته باشد تا عدالت بصورت احسن آن تامین گردد درختم دیدارطرفین به هماهنگی، هماهنگی وتشریک مساعی میان دو اداره درجهت تطبیق قانون تاکید نمودند .
همچنان درملاقات جداگانه نماینده انجمن وجمع کثیری ازوکلای مدافع با محترم استاد سید غلام محمد رحمانی رئیس عدلیه ملاقات نمودند. نماینده انجمن ابتداء انتصاب شانرا بعنوان رئیس عدلیه تبریک گفته وازکارکرد ها وهمکاری های بی دریغ شان درسمت قبلی بعنوان رئیس عدلیه ولایت هرات با انجمن و وکلای مدافع جهت تطبیق قانون وتامین عدالت درولایت هرات تقدیر وتشکری نمود. محمد ظاهر سرکار نماینده انجمن در مورد وکالت و جایگاه آن درقوانین نافذه کشور صحبت نموده ضمن معرفی انجمن به شرح فعالیت های نمایندگی فاریاب پرداخت. در مقابل محترم استاد سید غلام محمد رحمانی رئیس عدلیه از تشریف آوری وکلای مدافع سپاس گذاری نموده وکیل مدافع را رهنما وهمکاری خوب ریاست عدلیه در امر تطبیق قانون تلقی نمودند. آقای رحمانی از فعالیت های موثروقانون مند نمایندگی انجمن در ولایت فاریاب اظهار قدردانی نموده.
درختم دیدار طرفین به هماهنگی، همکاری و تشریک مساعی دوجانبه درجهت تطبیق قانون و تامین عدلت تاکید نمودند.