شماری از متقاضیان شغل وکالت با ادای مراسم سوگند (حلف) رسماً جواز وکالت اخذ نمودند

روز یکشنه ۱۷ سنبله شماری از متقاضیان شغل وکالت دفاع در حضور محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن و محترم نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع مطابق ماده شانزدهم قانون وکلای مدافع افغانستان، با ادای مراسم سوگند رسماً جواز وکالت اخذ نمودند.

محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع از اشتراک کننده ها در مورد جایگاه رفیع وکالت دفاع صحبت نموده از آنها خواست تا صداقت پیشه کنند و هیچگاه به مؤکل خویش خیانت ننمایند.

آقای قاریزاده از اشتراک کننده ها خواست تا امانت داری، صداقت، تطبیق احکام قانون نافذه، حفظ اسرار مؤکل خویش را پیشه نموده و وکیل مدافع واقعی به تمام معنی باشند. آقای قاریزاده گفت:” همان گونه که در سوگند نامه تعهد به صداقت، امانت و حفظ اسرار مؤکل می نمایید باید به سوگند خویش وفادار بمانیم”.

محترمه نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ضمن مبارکباد گویی بخاطر کسب جواز نامه وکالت دفاع خطاب به آنها گفت: “کسب جواز وکالت دفاع مسوولتی است بس بزرگ، برعلاوه نه اینکه شما در برابر مؤکل پاسخگو خواهید بود در برابر خداوند ج نیز پاسخ خواهید گفت. پس چه خوب است که با امانت داری کامل وصداقت این مسوولیت بزرگ را ادا نماییم. ”

خانم نجلا با تاکید بر طرز سلوک وکلای مدافع در محاکم از اشتراک کننده ها خواست تا از رفتار نیک با قضات و سارنوالان کار گرفته و همیشه تلاش نمایید تا در جلسات با داشتن اسناد و شواهد لازم و دفاعیه خوب و استدلال فوق العاده از حقوق مؤکلین خویش دفاع نمایید.

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان پس از کسب امتحان ورودی وکالت و طی مراحل اسناد متقاضیان، جواز نامه وکالت به آنها صادر می نماید که بر مبنی آن دارنده این جواز نامه میتواند از حقوق مؤکلین خویش دفاع نماید.

مطابق به مادۀ ۱۶ قانون وکلای مدافع متقاضیان سوگند یاد میکنند که ( بنام خداوند “ج” سوگند یاد میکنم که شغل وکالت دفاع را با امانت و صداقت اداء و اسرار آنرا حفظ می نمایم. احکام دین مقدس اسلام، قانون اساسی و تمام اسناد تقنینی نافذهء دول جمهوری اسلامی افغانستان را رعایت و احترام نموده و به مؤکل خویش خیانت نمی نمایم).