گزارش و فعالیت ها

جلسه کمیته امور رسانه ای انجمن دایر گردید!
پنجشنبه ۱۰ سرطان ۱۴۰۰

جلسه کمیته امور رسانه‌ی انجمن در تالار جلسات انجمن دایر شد.
در ابتدا اعضای کمیته وفق اجندای جلسات کمیته، گزارش کار و فعالیت های را که در جلسه قبلی از سوی رئیس کمیته برای شان محول گردیده بود، ارایه نمودند.
همچنان در این جلسه روی ترتیب فورم بیوگرافی مختصر اعضای کمیته و ثبت آن در دیتابیس کمیته، ترتیب فورم تعهدنامه برای اعضای کمیته و هماهنگی با رسانه ها و دعوت نماینده های آنان جهت معرفت و همکاری بیشتر با انجمن بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد.
جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته امور رسانه ای انجمن با حضور ۱۳ تن از اعضا به شمول رئیس عمومی انجمن آغاز به فعالیت کرد کمیته امور رسانه ای انجمن که بر مبنای طرزالعمل مربوطه صلاحیت برگزاری کنفرانس ها و نشت های مطبوعاتی را به عهده دارد، به تاریخ ۶ عقرب ۱۳۹۹ دوباره به فعالیت آغاز کرد. قبل از این کمیته رسانه ای انجمن فعالیت های خویش را در عرصه نشر برنامه های آگاهی دهی حقوقی از طریق مطبوعات و رسانه ها تنظیم نموده بود که نظر به محدود بودن تعداد اعضا و سایر ملاحظات اداری، اخیراً کمیته رسانه ای با تشکیل جدید و فعالیت های منظم در چوکات کمیته های کاری انجمن دوباره به فعالیت آغاز کرد. شرط عضویت در این کمیته، عضویت انجمن، تجریه ۲ ساله وکالت و عدم تادیب شدن از جانب انجمن می باشد. در جلسه ای که به همین مناسبت تدویر یافته بود، محترم روح الله قاریزاده کمیته امور رسانه ای انجمن را یک کمیته مهم و ارزنده پنداشته و بر فعال بودن اعضای این کمیته تأکید کرد. رئیس عمومی انجمن افزود که فعالیت های کمیته مهم است و در این جلسه رئیس مؤقت و منشی جلسات را تعیین نمایند تا به روز سه شنبه رئیس و معاون کمیته از طرف اعضا تعیین و برگزیده شود. قابل ذکر است که محترم عبدالمسعود خرمی بحیث رئیس مؤقت و محترم سلیمان شاه امیری بحیث منشی جلسات کمیته امور رسانه ای توظیف شده اند. قابل ذکر است که طرزالعمل کمیته به داخل ۱۲ ماده از جانب شورای رهبری قبلاً تصویب شده است. کار در کمیته های انجمن رضاکارانه است و اعضای کمیته بخاطر نیل به اهداف وسیع که جزء فعالیت های انجمن می باشد، فعالیت می نمایند و به هیئت اجرائیه گزارش خویش را ارائه میدارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس و معاون کمیته امور رسانه ای انجمن برگزیده شد

به تاریخ ۱۳ عقرب سال روان کمیته امور رسانه ای انجمن روی تشکیلات و فعالیت های آینده این کمیته تشکیل جلسه داد. در این جلسه سه تن از وکلای مدافع هریک محترم سمیع الدین عمار، محترم سید معروف جاهد هاشمی و محترم حسیب الله فرارون نامزد های ریاست کمیته و محترمان عبدالرحمن بیک و سونیا طاهری نامزدان پست معاونیت کمیته به بحث پیرامون فعالیت های شان در کمیته پرداختند.

سپس رئیس مؤقت کمیته محترم عبدالمسعود خرمی و منشی کمیته محترم سلیمان شاه امیری که در جلسه اول تعیین گردیده بودند، انتخابات را تسهیل و در نتیجه محترم سمیع الدین عمار به عنوان رئیس و محترم عبدالرحمن بیگ به عنوان معاون کمیته برگزیده شد.

انتظار می رود تا کمیته امور رسانه ای بر وفق احکام طرزالعمل مربوطه فعالیت های خویش را ادامه داده و به مثابه پل ارتباط میان انجمن و رسانه ها در رابطه به بازنشر فعالیت های انجمن و جایگاه وکالت دفاع نقش مثمری را ایفاء نمایند.