parlimant


   دری                 پښتو                 English
txt

لیست مقالات

عنوان مقاله تشریح مقاله تاریخ نشر
اسلام و مبانی توسعه ی سیاسی مقول هی توسعه ی سیاسی یکی از تاز هترین وپیچده ترین مقول ههای ست که بیش ازهرمقوله ی دیگری توجه اکثریت جهان سومی ها اعم از رهبران سیاسی، دانشمندان ، روشنفکران و... را به خود جلب کرده است. این مفهوم چنان بر ذهن و ضمیر آنان مسلَط شده است که بخش اعظمی... 2017-03-02
parlimant