طرزالعمل رتب اعزازی وکلای مدافع تصویب شد

بر اساس این طرز العمل، که به تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۰ در شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مورد تصویب قرار گرفته است، وکلای مدافع با داشتن یک سلسله شرایط می توانند به نایل شدن رتب ۶ گانه اعزازی درخواست ارائه نمایند.

در این طرزالعمل رتب اعزازی وکالتپوه، وکالتپال، وکالتوال، وکالتمل، وکالتیار و وکالتمند ۶ رتبه اعزازی است که برای وکلای مدافع تفویض می شود. دفاتر ساحوی انجمن در این طرزالعمل مکلف شده اند تا درخواست و اسناد ضمیموی مورد نیاز هیئت اجرائیه را در قبال تفویض رتب اعزازی به وکلای مدافع زون های مربوطه به هیئت اجرائیه رسماً ارسال نمایند.

این طرزالعمل در ویب سایت انجمن نشر شده و در لیست ذیل قابل دسترس می باشد:

http://aiba.af/fa/wp-content/uploads/2021/08/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9.pdf