جلسه کمیته تخنیکی حمایت ازحقوق اطفال دایر گردید

یکشنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۰
ششمین جلسه کمیته تخنیکی حمایت از حقوق طفل تحت ریاست معین مالی واداری وزارت کارواموراجتماعی وباحضور اعضاء جلسه کمیته تخنیکی حمایت از حقوق طفل دایر گردید. ابتداء محترم مسعود الله اوریاخیل معین مالی واداری وزارت کاروامور اجتماعی پیرامون موضوعات شامل اجنداء برای اعضای جلسه معلومات ارایه نمود. آقای اوریاخیل روی پلان عمل ادارات عضو کمیسیون بحث نمود وتاکید داشت تا ادارت مطابق وظایف مندرج قانون حمایت ازحقوق اطفال به استقامت کاری خویش، فعالیت های خود را در پلان درج نمایند. محترم محب الرحمن رحمانی عضو شورای رهبری انجمن که در این جلسه به نمایندگی از انجمن شرکت نموده بود، به ارایه گزارش فعالیت های انجمن در قسمت حمایت از حقوق اطفال بادرنظرداشت مکلفیت های مندرج قانون حمایت از حقوق طفل پرداخته اضافه نمود که به خاطر جلوگیری از ضیاع وقت، به اداراتی که در پلان عمل، فعالیت های خویش را درج نکرده اند، مکتوب ارسال و از طریق سکرتریت پیگیری شود، که مورد پذیرش حاضرین جلسه قرار گرفت.
سپس طرزالعمل صندوق رفاهی که به اساس هدایت کمیسون عالی و مقام عالی ریاست جمهوری باید طی یک مقرره تنظیم می گردید، بحث شد. محترم عبدالمجید غنی زاده معین وزات عدلیه پیشنهاد کرد که وفق احکام قانون طی مراحل اسناد تقنینی باید موافقه وزارت مالیه گرفته شود و سند نهایی غرض تدقیق به وزارت عدلیه ارسال شود.
در این جلسه مشکلات کارکنان اجتماعی وزارت صحت عامه که در حوزه های پولیس توظیف شده اند، بررسی شد و نماینده وزارت داخله اطمینان داد که مشکلات را به اسرع وقت حل خواهند کرد.