نماینده انجمن در جلسه گروپ کاری تکنولوژی و انتخابات کمیسون مستقل اننتخابات افغانستان اشتراک‌ نمود

بتاریخ ۳۰ جوزا ۱۴۰۰ به اساس هدایت مقام ریاست عمومی انجمن، محب الرحمن رحمانی عضو شورای رهبری انجمن غرض اشتراک در جلسه گروپ کاری تکنولوژی و انتخابات که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات دایر گردیده بود اشتراک نمود .
در این جلسه ابتدا، رئیس کمیسیون آقای اورنگ زیب، حضور مهمانان را خیر مقدم عرض نموده و در رابطه به آسیب شناسی انتخابات و شیوه های تدویر آن صحبت نمود .
متعاقباً نماینده های دفتر (ان دی ای) روی انتخابات و کاربرد تکنولوژی به خصوص ماشین های بایومتریک صحبت کرد.
سپس رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون در باره مشکلات موجوده فرا راه انتخابات و تکنولوژی بحث نموده و در رابطه به راه های حل آن معلومات داد. در قسمتی از برنامه حاضرین روی میکانیزم برگزاری انتخابات و استفاده از تکنولوژی بحث نمودند.
محترم محب الرحمن رحمانی پیرامون موضوع صحبت نموده تدویر انتخابات همزمان در تمام ولایات را به دلیل چالش منابع بشری، مشکلات تخنیکی ، استفاده از وسایل تکنولوژیکی و شفافیت مشکل خوانده پیشنهاد کرد تا در زون ها به اساس پلان منظم انتخابات دایر گردد تا مشکلاتی که فراراه استفاده از ماشین های بایومتریک و عدم ارسال دیتا به سرور های موجوده کمیسیون از میان رفته و انتخابات بگونه بهتر دایر شده بتواند. به همین ترتیب نماینده انجمن پیشنهاد کرد که با وجود تهدیدات صحی به ویژه کرونا، از تکنولوژی شناخت چهره به عوض انگشت، در صورتی که ویروس کرونا مهار نشود، استفاده شود. اقای رحمانی علاوه نمود که دیتا از ماشین های بیومتریک بگونه اتوماتیک باید به سرور با اتصال به انترنت ارسال شود و دیتای اضافی در میموری کارت قابل انتقال به سیستم نباید باشد، زیرا شفافیت انتخابات را زیر سوال می برد.
جلسه با جمع بندی توسط معاون کمیسیون و دعائیه خیر خاتمه یافت.
گفتنیست درین جلسه نماینده های نهاد های ناظر انتخابات و نماینده گان جامعه مدنی نیز اشتراک نمودند .