جلسه کمیته تفاهم با لوی حارنوالی دایر شد

به تاریخ ۵ دلو ۱۳۹۹ کمیته تفاهم با لوی حارنوالی در مقر لوی حارنوالی –شهر نو با حضور داشت مشار بین المللی لوی حارنوالی، محترم حارنمل عبدالبصیر خالد تشکیل جلسه داد. در این جلسه رهبری تیم تفاهم کننده از جانب انجمن را محترم محب الرحمن رحمانی عضو شورای رهبری انجمن به عهده داشت. تیم تفاهم از جانب انجمن شامل محترمان محمد صمیم نظری، محمد ظاهر عبید، احمد سمیر شریفی و ذبیح الله ذاهد بود که روی اجندای حل مشکلات وکلای مدافع در ادارات حارنوالی عازم لوی حارنوالی گردیدند.

در ابتدای جلسه محترم محب الرحمن رحمانی مشکلات وکلای مدافع در ادارات مربوط به لوی حارنوالی را مستند به احکام قانون بیان و توجه مقامات لوی حارنوالی را به همکاری و هماهنگی در چارچوب قانون و تعهدات دولت در راستای تدویر محکمه عادلانه فراخواند. موصوف حق دسترسی به اوراق دوسیه، اخذ نقل اوراق یا کاپی آن، عدم اطلاع دهی به وکلای مدافع از جریان تحقیق و موضوع عدم اجازه حمل موبایل همراه را منحیث شماری از مشکلات وکلای مدافع یاد آور شد.

محترم حارنمل عبدالبصیر خالد در موارد یاد شده وعده همکاری داده افزود که اراده لوی حارنوالی بر تامین محکمه عدلانه و تامین حق دسترسی مظنون و متهم و وکلای مدافع آنها به اوراق دوسیه و همکاری با وکلای مدافع مستحکم بوده و ایجاب می کند که این موارد با ذکر شماری از محدویت ها به خصوص در رابطه به کاپی گرفتن از اوراق شهادت شهود و اهل خبره و یا عکس برداری از آنها، محرمیت اسرار و تادیب خاطی از احکام قانون در صورتی که محرمیت اسناد را رعایت نکند در یک میکانیزم و یا متحد المال ترتیب و از جانب لوی حارنوالی به تمام ادارات مربوطه ابلاغ گردد. قرار است جلسات بعدی بعد از ترتیب مسوده متحد المال در کمیته تفاهم، دایر گردد. جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.