جلسه مسئولین دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و نمایندگان انجمن در کابل برگزار شد

روز پنجشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ مصارف به ۱۱ جدی ۱۳۹۹ مسئولین دفاتر ساحوی انجمن و شماری از نمایندگان انجمن در ولایات، به دفتر مرکزی انجمن دعوت و روی موضوعات اداری و هماهنگی بهتر با مسئولین شعبات مرکزی گفتگو نمودند.

در این جلسه روی میکانیزم تجدید جواز نامه های وکلای مدافع ولایات، تصفیه حسابات مالی وکلای مدافع با ادارات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ارائه خدمات به موقع و سریع به وکلای مدافع بحث گردید.

محترم نصیر احمد نادری آمر اجرایی انجمن تدویر این جلسات را جهت ارائه خدمات با کیفیت، مؤثر عنوان کرد. در این جلسات برعلاوه مسئولین شعبات مرکزی (کابل) مسئولین دفاتر ساحوی، هرات، بلخ، کندز، کندهار و نماینده وکلای مدافع در ولایات بامیان و فاریاب نیز حضور داشتند.