اشتراک در جلسه کمیته مصونیت خبرنگاران پیرامون تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی

به تاریخ ۵ قوس ۱۳۹۹ در اجلاس مداوم کمیته اصلاح قوانین رسانه ای که به مدیریت تخنکی کمیته مصئونیت خبر نگاران دایر گردیده بود، منحیث نماینده انجمن؛ محب الرحمن رحمانی اشتراک داشت.

در این جلسه، پیرامون درخواست های خبرنگاران و متصدیان رسانه ها بحث و تبادل صورت گرفت، در اخیر تصمیم اتخاذ شد که حقوق و وجایبی که در قانون کار منحیث احکام عمومی وجود دارد، در مقرره رجعت داده شود و حقوق اختصاصی خبرنگاران در مقرره ذکر شود.

شماری از پیشنهادات به جلسه بعدی که در هفته آینده تدویر می یابد، موکول شد.