به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان:

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یکی از اعضای فعال کمیسیون منع خشونت علیه زنان، ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان را گرامی میدارد.
انجمن مستقل وکلای مدافع کشور منحیث یکی از بزرگترین نهاد های فعال حقوقی در کشور با اعتقاد به احکام دین مقدس اسلام و قوانین نافذه کشور، خشونت علیه زنان را یک پدیده شوم، منفور و مغایر کرامت انسانی دانسته و باورمند به جامعه مبتنی بر ارزش های اصیل انسانی و فارغ از هر نوع تمیز و تمایز جنسیتی در جهان می باشد.
این نهاد به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون منع خشونت علیه زنان در مرکز و سایر ولایات کشور، ضمن آنکه موجودیت و شیوع پدیده مزمن و منفور خشونت را با تمام مصادیق و حالات آن محکوم نموده و می نماید، ارائه راهکارهای علمی و عملی در راستای ریشه کن ساختن عوامل خشونت علیه زنان در کنار سایر نهاد های دولتی و غیردولتی، تدویر برنامه های مؤثر در زمینه های مهار نمودن وقایع خشونت زا، و کاستن آمار خشونت علیه زنان را رسالت خود میداند. رهبری انجمن خشونت علیه زنان را نقض صریح یکی از بنیادی ترین حقوق بشری زنان دانسته و مبارزه برعلیه آن را رسالت جهانی میداند. درپایان روز جهانی محو خشونت علیه زنان و یاد زنان مبارزی را که جان خود را در راه احقاق حقوق قانونی خود از دست دادند گرامی می دارم و  آرزو می کنم که روزی در کشور ما فرا رسد که هیچ تفاوت و تبعیضی میان زن و مرد نباشد و همگان به عنوان انسان های آگاه و آزاد برای رسیدن به یک جامعه مرفه، آباد و توسعه یافته تلاش کنند.
به امید جامعه عاری از هر نوع خشونت