جلسه اداری در دفتر مرکزی انجمن بخاطر تسهیل امور و خدمات اداری دایر شد

به تاریخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی انجمن جلسه اداری تحت ریاست محترم روح الله قاریزاده رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان دایر شد. در این جلسه محترم قاریزاده روی هماهنگی میان شعبات انجمن و ایجاد سهولت های اداری تاکید کرد. جلسات اداری انجمن به منظور تقسیم کار و تنظیم وظایف کارکنان و هماهنگی در ارائه خدمات، بگونه منظم در انجمن دایر می گردد. رئیس عمومی انجمن، فعالیت ها و وظایف کارکنان و شعبات را مورد بررسی قرار داده و در مورد به مسئولین شعبات هدایت لازم داد.

تدویر این گونه جلسات روی ارائه خدمات با کیفیت و معیاری اثر فراوان داشته که در نتیجه آن پرستیژ و جایگاه اداره روند صعودی را می پیماید.