رئیس و معاون کمیته امور رسانه ای انجمن برگزیده شد

رئیس و معاون کمیته امور رسانه ای انجمن برگزیده شد

به تاریخ ۱۳ عقرب سال روان کمیته امور رسانه ای انجمن روی تشکیلات و فعالیت های آینده این کمیته تشکیل جلسه داد. در این جلسه سه تن از وکلای مدافع هریک محترم سمیع الدین عمار، محترم سید معروف جاهد هاشمی و محترم حسیب الله فرارون نامزد های ریاست کمیته و محترمان عبدالرحمن بیک و سونیا طاهری نامزدان پست معاونیت کمیته به بحث پیرامون فعالیت های شان در کمیته پرداختند.

سپس رئیس مؤقت کمیته محترم عبدالمسعود خرمی و منشی کمیته محترم سلیمان شاه امیری که در جلسه اول تعیین گردیده بودند، انتخابات را تسهیل و در نتیجه محترم سمیع الدین عمار به عنوان رئیس و محترم عبدالرحمن بیگ به عنوان معاون کمیته برگزیده شد.

انتظار می رود تا کمیته امور رسانه ای بر وفق احکام طرزالعمل مربوطه فعالیت های خویش را ادامه داده و به مثابه پل ارتباط میان انجمن و رسانه ها در رابطه به بازنشر فعالیت های انجمن و جایگاه وکالت دفاع نقش مثمری را ایفاء نمایند.