کمیته امور رسانه ای انجمن با حضور ۱۳ تن از اعضا به شمول رئیس عمومی انجمن آغاز به فعالیت کرد

کمیته امور رسانه ای انجمن با حضور ۱۳ تن از اعضا به شمول رئیس عمومی انجمن آغاز به فعالیت کرد کمیته امور رسانه ای انجمن که بر مبنای طرزالعمل مربوطه صلاحیت برگزاری کنفرانس ها و نشت های مطبوعاتی را به عهده دارد، به تاریخ ۶ عقرب ۱۳۹۹ دوباره به فعالیت آغاز کرد. قبل از این کمیته رسانه ای انجمن فعالیت های خویش را در عرصه نشر برنامه های آگاهی دهی حقوقی از طریق مطبوعات و رسانه ها تنظیم نموده بود که نظر به محدود بودن تعداد اعضا و سایر ملاحظات اداری، اخیراً کمیته رسانه ای با تشکیل جدید و فعالیت های منظم در چوکات کمیته های کاری انجمن دوباره به فعالیت آغاز کرد. شرط عضویت در این کمیته، عضویت انجمن، تجریه ۲ ساله وکالت و عدم تادیب شدن از جانب انجمن می باشد. در جلسه ای که به همین مناسبت تدویر یافته بود، محترم روح الله قاریزاده کمیته امور رسانه ای انجمن را یک کمیته مهم و ارزنده پنداشته و بر فعال بودن اعضای این کمیته تأکید کرد. رئیس عمومی انجمن افزود که فعالیت های کمیته مهم است و در این جلسه رئیس مؤقت و منشی جلسات را تعیین نمایند تا به روز سه شنبه رئیس و معاون کمیته از طرف اعضا تعیین و برگزیده شود. قابل ذکر است که محترم عبدالمسعود خرمی بحیث رئیس مؤقت و محترم سلیمان شاه امیری بحیث منشی جلسات کمیته امور رسانه ای توظیف شده اند. قابل ذکر است که طرزالعمل کمیته به داخل ۱۲ ماده از جانب شورای رهبری قبلاً تصویب شده است. کار در کمیته های انجمن رضاکارانه است و اعضای کمیته بخاطر نیل به اهداف وسیع که جزء فعالیت های انجمن می باشد، فعالیت می نمایند و به هیئت اجرائیه گزارش خویش را ارائه میدارند.