کمیته تخنیکی حمایت از حقوق اطفال تشکیل جلسه داد

بر مبنای احکام قانون حمایت از حقوق اطفال، انجمن مستقل وکلای مدافع در کمیسیون عالی و کمیته تخنیکی حمایت از حقوق اطفال عضویت دارد که در کمیسیون عالی، محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن و در کمیته تخنیکی محترم محب الرحمن رحمانی عضو شورای رهبری انجمن اشتراک می نمایند.

کمیته تخینکی منحیث سکرتریت کمیسون عالی، وظایف تخنیکی در قبال حمایت از اطفال را عهده دار است که الیوم ۴ عقرب ۱۳۹۹ جلسه کمیته تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی دایر شد.

در این جلسه روی موضوعات مربوط به لایحه طرز فعالیت کمیته تخنیکی مرکز و کمیته های ولایتی بحث گردید و در نهایت تصویب شد. قابل ذکر است که این لایحه ها توسط تیم متخصص اعم از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تحصیلات عالی، وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تنظیم شده بود که در تیم متذکره نیز محترم محب الرحمن رحمانی شرکت داشت.

به همین منوال در این جلسه نظر نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع مورد تائید قرار گرفت و تصمیم اتخاذ شد تا پلان عمل برای اداراتی که در قانون از موقف ادارت شان نام برده شده است که قبلاَ مسوده شده اما فعالیت های خویش را درج نکرده اند، ۱۵ روز وقت داده شود که فعالیت های خویش را تعریف و داخل پلان بسازند، در غیر آن موضوع به کمیسیون عالی ارجاع داده شود.

در قسمت دیگر آجندا، موضوع اطفال کارگر اناث مورد بحث قرار گرفت که به دلیل آسیب پذیری این اطفال و مشکل سوء استفاده جنسی از این قشر آسیب پذیر، ادارتی که موضوع در استقامت کاری شان قرار دارد، مؤظف به هماهنگی در تامین محل بود و باش آنها الی رفع مشکلات گردید. وزیر کار و امور اجتماعی از تمویل کننده ها خواست تا محلی را برای نگهداری اطفال اناث تدارک ببینند و به این ترتیب خواهان موقف رسمی ادارت تمویل کننده الی جلسه بعدی گردید.