ملاقات اعضای شورای رهبری وهیئت نظارت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با معاون پالیسی اداره عالی تنظیم امور زندان های افغانستان :

۸ سنبله ۱۳۹۹ :
محترم‌احمدرفیع نادری عضو شورای رهبری  انجمن با محترم‌ خلیل احمد متوکل معاون پالیسی اداره عالی تنظیم امور زندان ها در دفتر کارش ملاقات نمود.
هدف این ملاقات ‌ بحث درمورد فعالیت های وکلای مدافع در محلات سلب آزادی ، بحث درمورد مشکلات و‌چالش های وکلای مدافع در محابس و‌محلات سلب آزادی، ایجاد سهولت های لازم قانونی برای وکلای مدافع جهت دست رسی عاجل و آسان به موکلین و تقویت همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی میان دونهاد ( انجمن و اداره تنظیم امور زندان ها) بود. اقای نادری از همکاری های اداره عالی زندان ها درمرکزوولایات که با اعضای انجمن داشته اند اظهار سپاس و امتنان نمود و ضمنآ توجه اختصاصی حکومت در بخش زندان ها و محلات سلب آزادی را ستود. آقای نادری بیان داشت که ایجاد اداره مستقل تنظیم امور زندان ها با امکانات وسیع میتواند دربخش تنظیم امور، نظارت، تطبیق پلان ها و احکام قانون محابس و اصلاح پزیری محکومین موثر مواقع شود.  عضو شورای رهبری عدم دست رسمی منظم و آسان وکلای مدافع را درعده از محلات سلب آزادی مرکزو ولایات ،عدم موجودیت مکان مصئون و محرم مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی برای ملاقات و مصاحبه وکلای مدافع با موکلین را از چالش های عمده وکلای مدافع درمرکز ولایات عنوان نمود. بعدآ محترم خلیل احمد متوکل معاون اداره عالی تنظیم امور زندان ها صحبت نمود. موصوف بیان داشت که حدود بیتشر از۵ ماه از ایجاد اداره تنظیم امورزندان ها میگذرد درین مدت رهبری جدید این اداره روی ساختار های تشکیلاتی، قوانین وطرز العمل های مربوط واستراتیژی پلان چند سال آینده این اداره کار شبانه روزی نموده اند تعهد رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره تنظیم امور زندان ها به اصلاحات بنیادی درین اداره و ایجاد امکانات معیاری مطابق نیازمندی های محبوسین میباشد. آقای متوکل دست رسی زندانیان به وکیل مدافع و خدمات حقوقی را از حقوق اساسی محبوسین عنوان نمود و از تعهد اداره امور زندان ها به ایجاد سهولت های قانونی جهت دست رسی مداوم و آسان وکلای مدافع با موکلین یاد آوری نمودموصوف بیان داشت که در طرز العمل ها و مقرره های جدید این سهولت ها برای وکلای مدافع درمطابقت باقوانین نافذه و معیار های بین المللی پیش بینی گردیده است . آقای متوکل بیان داشت که پلان بازسازی و نوسازی زندان ها جریان دارد و یکی از موارد مهم درین پلان ایجاد مکان های مصئون و محرم برای مصاحبه موکلین باوکلای مدافع و اجرای تحقیق سارنوالان از متهمین و مظنونین میباشد. آقای متوکل درمورد پیشنهاد انجمن مبنی بر حضور نماینده انجمن  مستقل وکلای مدافع افغانستان در کمیسیون تطبیق فرامین عفو وتخفیف مجازات بعنوان عضو ناظر بیان داشت که موجودیت نماینده انجمن در کمیسیون های تطبیق فرامین میتوان باعث ایجاد سهولت درتطبیق فرامین و هماهنگی های لازم میان کمیسیون و وکلای مدافع گردد ونهایتآ سبب اطمیان خاطر زندانیان درقسمت تطبیق موثر این فرامین گردد موصوف پیشنهاد نمود تا درین مورد بگونه تفصیلی یک طرح ازجانب انجمن ترتیب و به اداره تنظیم امور زندان ها ارایه گردد.
درختم جلسه طرفین به تداوم همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی میان دونهاد تاکید نمود و از آدرس انجمن یک سیت چهار جلدی شرح کود جزا برای آقای متوکل بگونه تحفه تقدیم گردید.
بخش مطبوعات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان