اطلاعیه

شرح کود جزای کشور در ۴ جلد از سوی دفتر محترم بنیاد آسیا تدوین و زیور چاپ یافته است. اخیراَ از جانب آن دفتر به اساس سهمیه بندی که به ادارات عدلی و قضایی صورت گرفته است، یک تعداد محدودی به دسترس انجمن مستقل وکلای مدافع قرار گرفته است.

بنا بر این انجمن مستقل وکلای مدافع به منظور دسترسی همه وکلای مدافع به شرح کود جزا، مصمم است تا یک دور مکمل ۴ جلدی آن را در اختیار ۵ تن وکلای مدافع قرار دهد.

وکلای مدافع محترم بعد از ارائه لیست ۵ تن از وکلای مدافع در کابل از دفتر مرکزی و در ولایات از دفاتر ساحوی انجمن شرح کود جزا را بدست آورده می توانند.

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

فرمت توزیع شرح کود جزا