نخستین دور ستاژ وکالت دفاع در ولایت هرات افتتاح گردید .

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

نخستین دور ستاژ وکالت دفاع  در دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع هرات آغاز گردید. در محفل که به همین مناسبت در مقر دفتر ساحوی انجمن دایر گردیده بود، محترم احمد رفیع نادری عضو شورای رهبری و رئیس دفتر ساحوی انجمن ولایت هرات، اعضای کمیته تعلیمات، مسئول و اساتید ستاز وکالت دفاع و جمع کثیری از وکلای مدافع و  اشتراک کنندگان دور نخست ستاژ وکالت دفاع اشتراک نموده بودند، برنامه افتتاح و دروس آن عملا آغاز گردید.

محفل با قرائت چندی از آیات کلام الله مجید آغاز و بعدآ محترم احمد رفیع نادری مسئول دفتر ساحوی انجمن هرات درمورد اهمیت آموزش های عملی برای وکلای مدافع بخصوص برنامه ستاژ صحبت نمود آقای نادری بیان داشت که سپری نمودن دوره معینه ستاژ از جمله شرایط عضویت انجمن مطابق صراحت ماده ۶ قانون وکلای مدافع  بوده و لازمی است. که هر متقاضی عضویت انجمن و همچنان وکلای مدافع که قبلآ تعهد پیش برد دوره معینه ستاژ را نموده اند، به غرض تکمیل شرایط عضویت و فراگیری مهارت های عملی وکالت این برنامه را تعقیب نمایند. موصوف آغاز برنامه ستاژ در ولایت هرات را اقدام ارزنده در جهت معیاری سازی مسلک وکالت و تحول مثبت در راستای تحکیم قانونیت عنوان نموده، و  افزود که رهبری انجمن تلاش نموده است تا اساتید مجرب و متخصص را در برنامه ستاژ  استخدام و موضوعات کار بردی را شامل نصاب درسی نماید.

آقای نادری درمورد اهمیت تدویر این برنامه ها بیان داشت که هدف عمده از تدویر این برنامه ارتقای توانمندی مسلکی و عملی وکلای مدافع و نیز بلند بردن سطح آگاهی علمی، حقوقی و عملی آنها جهت تقدیم کادر آگاه و کار فهم به جامعه عدلی و قضایی می باشد. تدویر این برنامه باعث میشود تا از یک جهت پیش شرط اشتغال وکالت دفاع تکمیل گردیده و از جهت دیگر اعضای انجمن به شکل کارا و متخصص به جامعه تقدیم گردند.

درین محفل محترمه انیتا اعظمی مسؤل اداری و برنامه های ستاژ دفتر ساحوی انجمن هرات در مورد برنامه های درسی، نصاب، تقسیم اوقات و موارد تخنیکی ستاژ  برای اشتراک کننده گان معلومات مفصل ارایه نمود.

گفتنی است که مطابق تصویب شورای رهبری برنامه  های ستاژ وکالت دفاع در سال جاری در پنج دفتر ساحوی انجمن (هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار و کندز)  ایجاد گردیده و رهبری انجمن متعهد است تا با فراهم سازی ضرورت های تخنیکی ولوژستیکی این برنامه ها را در سایر ولایات افغانستان نیز گسترش دهد. رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان همواره تلاش نموده است، تا از طریق تدویر برنامه های علمی آموزشی در جهت ارتقای ظرفیت وکلای مدافع، تحکیم حاکمیت قانون و دست رسی به عدالت  نقش فعال و ارزنده ای را ایفا نماید.