کلینیک های حقوقی و مضمون وکالت دفاع بصورت رسمی شامل نصاب تحصیلی رشته های حقوق و شرعیات گردید:

یکشنبه ۴ حوت ۱۳۹۸:

برای نخستین بار در تاریخ تحصیلات عالی کشور تدریس مضامین وکالت دفاع و کلینیک های حقوقی درنتیجه تلاش های پی گیر رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع و همکاری وزارت تحصیلات عالی و بنیاد آسیا بصورت رسمی شامل نصاب تحصیلی رشته های حقوق و شرعیات نهاد های تحصیلی افغانستان گردید.  و قرار است در سمستر جدید تحصیلی مورد تطبیق قرار داده شود.

در محفلی که به مناسبت معرفی و توزیع نصاب جدید تحصیلی رشته های حقوق و شرعیات پوهنتون های کشور بتاریخ ۲۹ دلو ۱۳۹۸ در مقر وزارت تحصیلات عالی دایر گردیده بود، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی تهیه و توزیع نصاب های جدید پوهنځی های حقوق و شرعیات را یک فصل جدید در تحصیلات عالی کشور عنوان نمود.

سرپرست وزارت گفت: “ما تلاش می کنیم که با تهیه و تطبیق نصاب های جدید و معیاری، نیروی بشری توانا را تولید و عرضه جامعه نمائیم تا بتوانند نیازمندی های مارکیت کار را مرفوع سازند”. وی اضافه کرد که نصاب های جدید حقوق و شرعیات، مهارت های فارغان رشته های حقوق و شرعیات را در بخش های قضاء، څارنوالی و علوم‌ سیاسی تفکیک نموده و مشکلات  موجود در این بخش را مرفوع خواهد ساخت.

درین محفل محترم احمد رفیع نادری عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به نمایندگی از رهبری انجمن  در مورد اهمیت کلینیک های حقوقی و جایگاه وکالت دفاع در نظام حقوقی افغانستان صحبت نمود. موصوف ایزاد مضمون وکالت دفاع و کلینیک های حقوقی را در نصاب تحصیلی پوهنتون ها گام ارزنده در جهت نهادینه شدن فرهنگ وکالت و تخصصی شدن این مسلک مقدس عنوان نمود.  وی اضافه نمود، که رهبری انجمن از مدت ها قبل در راستای رشد مسلک  وکالت و انتقال فن وکالت دفاع به ساحه اکادمیک و ایزاد آن منحیث یک مضمون اختصاصی تحصیلی در نصاب درسی با نهاد های اکادمیک تحصیلی ملی و بین المللی کار نموده است.  که نتیجه این تلاش ها شمال شدن آن منحیث مضمون درسی درنصاب جدید تحصیلی رشته های حقوق و شرعیات میباشد. آقای نادری نقش و اهمیت کلینیک های حقوقی را جهت آموزش و تقدیم کدر متخصص و پویا به نهاد های عدلی و قضایی و ارتقای مهارت های علمی و عملی فارغین در نظام حقوقی افغانستان با ارزش تلقی نموده. گفت: یکی از ساز وکارهایی که میتواند محصلین حقوق را از همان دوران تحصیل با واقعیت های که کمتر در منابع درسی نوشته و گفته میشود آشنا سازد، کلینیک حقوقی وآموزشهای حقوقی کلینیکی است. اقای نادری بیان داشت که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با درنظرداشت اهمیت و ارزش برنامه های کلینیکی در راستای حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت و مطابق تعهدات بانهاد های اکادمیک همکاری همه جانبه نموده و خواهد نمود.

درین محفل پوهنیار بری مبارز رییس پلان، پالیسی و تقنین این وزارت در رابطه به فعالیت ها و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی در بخش کلینیک های حقوقی به تفصیل صحبت نمود. همچنان محترم  ادریس الهام رییس بخش حکومتداری و حاکمیت قانون بنیاد آسیا نیز پیرامون اهداف، فعالیت ها و برنامه های آینده بنیاد آسیا صحبت نموده بر ادامه همکاری های این بنیاد با وزارت تحصیلات عالی تاکید نمود. در پایان این محفل نصاب های جدید رشته های حقوق و شرعیات توسط پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی به مسوولین پوهنتون ها توزیع گردید.

با اغتنام از فرصت رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع کشور ضمن ابراز قدردانی از تو‌جه و‌اهتمام همه جانبه هیات رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی و همکاری بنیاد آسیا در راستای اقدام علمی و‌ عملی بجا و نهایت موثر و‌کاربردی شان در وارد نمودن مضمون وکالت دفاع و‌کلینیک های حقوقی در نصاب تحصیلی کشور، این انجمن متعهد و آماده هرنوع همکاری علمی و تخنیکی در زمینه تهیه منابع علمی و کاربردی در این بخش و سایر بخش های مرتبط می باشد.

 

بخش مطبوعات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان