فورم تعیین وکیل مدافع در قضایای جزایی برای متضرر از جانب شورای عالی ستره محکمه تائید گردید:

فورم تعیین وکیل مدافع در قضایای جزایی برای متضرر از جانب شورای عالی ستره محکمه تائید گردید:
رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به ادامه تلاش های خستگی ناپذیر خویش و بمنظور تسهیل در روند اجرای امور وکالت دفاع و مساعدت حقوقی برای متضررین قضایای جنایی، جهت تامین حقوق مندرج ماده ۶ قانون اجراات جزایی به استثنای مطالبات مدعی حق العبد در موارد (دیه، قصاص و دعاوی جبران خساره که نیاز به ترتیب حصر ورثه و وکالت خط شرعی دارد) فورم تعیین وکیل مدافع در قضایای جزائی برای متضررین را که قبلاً جهت استفاده وکلای مدافع و مساعدین حقوقی تائید نموده بود؛ غرض تدقیق و ‌مطابقت با قوانین و معرفی به جمیع محاکم قوه قضائیه به مقام عالی ستره محکمه ارسال که مقام محترم موضوع را به ریاست تدقیق و ‌مطالعات غرض غور فرستاد. بعد از غور مدققین و تائید این پیشنهاد (ضمن ایزاد درعنوان فورم) ازجانب ریاست تدقیق ومطالعات ، طرح متذکره در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۸ شورای عالی ستره محکمه ارایه و مورد تائید قرارگرفته و بصورت متحدالمال به جمیع محاکم اخبار گردیده است.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ضمن سپاس از همکاری¬های دایمی مقام عالی ستره محکمه؛ نهایی شدن فورم متذکره را یک تحول عمده دربحث استفاده متضررین از خدمات حقوقی بدون تأخیروتطبیق مفاد قانون دربخش تامین حقوق متضررین ومجنی علیه می¬پندارد. بناءً منبعد تمام اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (اعم ازوکلای مدافع و مساعدین حقوقی) می توانند فورمه های رسمی جدید متضرر را که مزین به مهر و شماره مسلسل میباشد درمرکز از آمریت اجرائیوی و در ولایات از نمایندگی های انجمن درزون های مربوط بدست آورده و درراستای تأمین حقوق موکلین مندرج ماده ۶ قانون اجراات جزایی و سایراحکام قوانین استفاده نمایند.
ضمناً قابل ذکر است که رهبری انجمن همواره در تلاش ایجاد و فراهم آوری سهولت های لازم اداری و ‌مسلکی برای اعضای این نهاد بزرگ حقوقی بوده و ‌میباشد.

مکتوب منظوری فورم متضرر