وکلای مدافع همانند سایر مؤظفین خدمات عامه از کارت حمل سلاح مستفید می شوند!

به تعقیب دیدار رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با معاون شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان و به اساس مکتوب نمبر ۵۲۷ مؤرخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ انجمن وکلای مدافع افغانستان عنوانی شورای امنیت جمهوری اسلامی که در آن خواسته شده بود تا نام وکلای مدافع شامل طرزالعمل توزیع جواز اسلحه گردیده و در قسمت پرداخت تعرفه آن نیز همانند قضات، حارنوالان و سایر مؤظفین خدمات عامه اجراآت شود، اینک مکتوب نمبر ۷۳۵۳/۷۵۲۴ مؤرخ ۲۵/۸/۱۳۹۸ شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان واصل و نگاشته اند: (مکتوب شماره ۵۰۲۷ مؤرخ /۸/۱۳۹۸ انجمن وکلای مدافع افغانستان عنوانی این دفتر مواصلت ورزیده به شما گسیل است. بدینوسیله دفتر شورای امنیت ملی متوقعست تا در حصه توزیع مجوز کارت حمل سلاح در روشنایی بند ۴ فقره ۳ ماده ۴ کود جزای کشور اجراآت نموده ممنون سازید.)

انجمن مستقل وکلای مدافع از همکاری های شورای امنیت و وزارت امور داخله اظهار قدردانی می کند.