پیام رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یکی از اعضای فعال کمیسیون منع خشونت علیه زنان، ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان را گرامی میدارد.

انجمن مستقل وکلای مدافع کشور منحیث یکی از قوی ترین نهاد های فعال حقوقی در کشور با اعتقاد به احکام دین مقدس اسلام و قوانین نافذه کشور، خشونت علیه زنان را یک پدیده شوم، منفور و مغایر کرامت انسانی دانسته و باورمند به جامعه مبتنی بر ارزش های اصیل انسانی و فارغ از هر نوع تمیز و تمایز جنسیتی در جهان می باشد.

این نهاد به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون منع خشونت علیه زنان در مرکز و سایر ولایات کشور، ضمن آن¬که موجودیت و شیوع پدیده مزمن و منفور خشونت را با تمام مصادیق و حالات آن محکوم نموده و می نماید، ارائه راهکارهای علمی و عملی در راستای ریشه کن ساختن عوامل خشونت علیه زنان در کنار سایر نهاد های دولتی و غیردولتی، تدویر برنامه های مؤثر در زمینه های مهار نمودن وقایع خشونت زا، و کاستن آمار خشونت علیه زنان را رسالت خود میداند.

مسئوولین انجمن خشونت علیه زنان را نقض صریح یکی از بنیادی ترین حقوق بشری زنان دانسته و مبارزه برعلیه آن را رسالت جهانی میداند.

به امید جامعه عاری از هر نوع خشونت