رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع با معاون شورای امنیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کرد

به تاریخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۸ رئیس عمومی انجمن محترم روح الله قاریزاده با معاون شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان محترم حمید طهماسی ملاقات نمود . در این ملاقات در مورد تأمین امنیت و‌مصئونیت وکلای مدافع مطابق صراحت مواد ۱۱ و‌ ۳۷ قانون وکلای مدافع و طرزالعمل توزیع اسلحه که از جانب شورای محترم امنیت قبلآ تصویب گردیده است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رئیس عمومی انجمن ضمن‌ تشریح فعالیت های انجمن و وکلای مدافع بیان داشت که وکلای مدافع حین اجرای امور وکالت و ارایه خدمات‌حقوقی به انواع تهدیدات امنیتی مواجه بوده که جهت تامین‌ امنیت و‌ حفظ مصئونیت به همکاری نهاد های امنیتی نیاز مبرم‌ دارند. ضمنآ محترم قاری زاده رئیس عمومی انجمن اظهار داشت که بر اساس بند۴ فقره ۳ ماده ۴ کود جزا ، وکلای مدافع همانند قضات و حارنوالان مؤظفین خدمات عامه محسوب می شوند. ولی متاسفانه در طرزالعمل صدور جواز اسلحه اعضای این نهاد شامل نبوده خواهان‌ درج اعضای این نهاد (وکلای مدافع) همانند سایر موظفین خدمات عامه درین طرزالعمل گردید.
بعدآ محترم حمید طهماسی معاون شورای امنیت صحبت نموده افزود حضور وکلای مدافع در روند تعقیب عدلی یک ضرورت قانونی مطابق صراحت ماده ۳۱ قانون اساسی بوده و‌نقش وکلای مدافع را برای تامین محاکمه عادلانه مهم و ارزنده تلقی نموده اطمینان داد که در زمینه درج اعضای انجمن (وکلای مدافع ) در طرزالعمل توزیع جواز اسلحه و تعیین تعرفه صدور جواز با اعضای انجمن همانند سایر مؤظفین خدمات عامه کوشش وهمکاری خواهند نمود.