اطلاعیه

بالاثر مکتوب نمبر ۲۳۸ /۳۲۸ مؤرخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ ریاست دیوان احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل که به تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به انجمن مواصلت ورزیده است، در این مکتوب از عدم حضور وکلای مدافع به جلسات قضایی و عدم تعقیب قضایای مؤکلین شان در میعاد قانونی تذکر بعمل آمده است.

بدینوسیله به اطلاع وکلای مدافع محترم رسانیده می شود که مطابق ماده ۱۰ و ۱۳ قانون وکلای مدافع، وکیل مدافع ملزم به تعقیب قضایای مربوطه و اشتراک در جلسات قضایی در موعد معیینه آن می باشد.

والسلام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان