اطلاعیه

بالاثر مکتوب نمبر ۱۵۰۰ /۲۰۰۳ مؤرخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۸ ریاست عمومی حقوق وزارت محترم عدلیه که به تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به انجمن مواصلت ورزیده است، در این مکتوب نگاشته اند که برای درج قضایا در سیستم مدیریت قضایا به معلومات دقیق عارض و معروض علیه و وکلای طرفین نیاز است و طبق حکم ماده ۱۱ قانون طرز تحصیل حقوق که صراحت دارد:

(۱)عریضه حقوقی حاوی معلومات ذیل می باشد:

۱. نام، نام پدر، نام خانوادگی، سن، نمبر تذکره، شغل، شماره تماس و محل اقامت عارض.

۲. نام، نام پدر، نام خانوادگی، شماره تماس، محل اقامت و شغل معروض علیه.

۳. موضوع عرض، قیمت، اندازه، نوعیت، حدود و موقعیت آن.

۴. ذکر اسناد و دلایلی که به موجب آن عارض خود را مستحق می داند.

۵. امضاء یا نشان انگشت عارض.

(۲) عارض مکلف است در صورت موجودیت اصل سند، کاپی آن را ضمیمه عریضه ارائه نماید.

(۳) هرگاه عارض، وکیل، ولی، وصی یا قیم شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حکمی باشد، مکلف است نقل سند وکالت، ولایت، وصایت، قیمومیت و یا صلاحیت نامه را ضمیمه عریضه، به اداره حقوق ارائه نماید.

(۴) عارض نمی تواند در یک قضیه موارد مختلف مطالبات را درج نماید، مگر اینکه موضوعات باهم مرتبط باشد.

ریاست عمومی حقوق بر علاوه موارد فوق از وکلای مدافع می خواهد تا کاپی جواز وکالت خویش را نیز به ریاست عمومی حقوق ضمیمه عریضه خویش تقدیم نمایند تا در درج معلومات در سیستم مدیریت قضایا استفاده گردد.

بدینوسیله به اطلاع وکلای مدافع محترم رسانیده شد تا در اجراآت خویش موضوع را رعایت نمایند.

والسلام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان