اطلاعیه

آن عده متقاضیان شغل وکالت دفاع که در آزمون ورودی مؤرخ ۱۶ سبنله ۱۳۹۸ حوزه امتحان کابل اشتراک نموده بودند و بی نتیجه می باشند رسانیده میشود در صورت عدم رضایت از نمره پارچه مربوطه، تا تاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواستی تجدید نظر خویش را به شعبه معلومات انجمن تسلیم دهند.

قابل ذکر است، پس از تاریخ معینه هیچگونه درخواست مبنی بر بازنگری پارچه ها پذیرفته نمی شود.

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان