سی و یکومین جلسه هیئت اجرائیه انجمن برگزار گردید.

معمولاً جلسات نوبتی هیئت اجرائیه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به روز های یکشنبه و سه شنبه ساعت ۲:۰۰ ب ظ در دفتر مرکزی انجمن تدویر میگردد.در سی و یکومین جلسه هیئت اجرائیه که بتاریخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰ ب ظ تحت ریاست رئیس عمومی انجمن و اشتراک معاونین  ایشان برگزار گردید روی موارد مشخص چون گزارش اجراات اعضای هیئت اجرائیه پیرامون موضوعات محول شده، پیش نویس طرزالعمل های کاری، شکایات ارجاع شده مؤکلین از وکلای مدافع به هیئت نظارت و سایر موضوعات، بحث های همه جانبه صورت گرفته و نیز در قبال موارد یاد شده تصامیم لازم اتخاذ گردید.