بیش از ۵۳۰ تن در امتحان ورودی وکالت دفاع در کابل اشتراک نمودند

در امتحان نوبتی شمولیت به وکالت دفاع که روز شنبه ۱۶ سنبله سال جاری در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع در کابل راه اندازی گردیده بود بیش از ۵۳۰ تن متقاضی شغل وکالت اشتراک نمودند.

رئیس عمومی و اعضای کمیته تعلیمات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مسوولیت برگزاری و تنظیم اشتراک کننده های این امتحان را  به عهده داشتند.

محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در مورد اهمیت وکالت دفاع و دفاع از حقوق مظنونین و متهمین در ارگان های عدلی و قضایی صحبت نموده و بر رعایت اصول امتحان مطابق به رهنمود که از قبل آماده شده بود تاکید و نیز برای اشتراک کننده ها آرزوی موفقیت نمودند.

متقاضیان اخذ جواز وکالت دفاع را عمدتاً فارغان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات تشکیل می دهند، و پس از سپری نمودن دوره ستاژ وکالت، میتوانند جواز وکالت اخذ نمایند.

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در هر سال دو مرتبه امتحان ورودی وکالت دفاع را در دفتر مرکزی (کابل) و در پنج زون کشور دایر می نماید. در این امتحان اشتراک کننده ها و متقاضیان از اکثریت ولایات اشتراک نموده بودند.

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان همه ساله از صد ها جوان متقاضی وکالت دفاع از سراسر کشور امتحان اخذ و پس از سپری نمودن پروسه اداری و طی مراحل اسناد تحصیلی کامیاب شده ها، برای آنها جواز وکالت توزیع میدارد.

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به این باور است آنانی که در این امتحان اشتراک نموده اند و آنرا با موفقیت سپری می نمایند پس از ختم موفقانه دوره ستاژ وکالت دفاع جواز وکالت اخذ خواهند نمود.