رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با مل پاسوال محمد داود امین قومندان امنیه کابل دیدار نمود

در دیدار و ملاقات که بتاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۷ محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با مل پاسوال محمد داؤد امین قوماندان محترم امنیه کابل داشت، روی جایگاه وکالت در قوانین کشور، نقش و اهمیت وکالت و مکلفیت های نهاد های کشفی در تفهیم حق داشتن وکیل مدافع در روند تعقیب عدلی بخصوص کشف جرم، رفع مشکلات موجود و ایجاد سهولت های لازم کاری در مطابقت با قوانین نافذه به وکلای مدافع بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رئیس عمومی انجمن بیان داشت که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یگانه نهاد حقوقی و محوری انسجام امور وکلای مدافع در افغانستان با داشتن حدود چهار هزار تن حقوق دان زمینه دسترسی مردم به خدمات حقوقی و عدالت را درکنار سایر نهای های عدلی و قضایی برای مردم در سراسر افغانستان فراهم نموده و از نهاد های محوری عدلی و قضایی محسوب میگردد. آقای قاری زاده علاوه داشت که طبق صراحت ماده ۳۱ قانون اساسی، فقرات ۸ ، ۱۱،۱۲، ماده ۷)) و ماده (۸) قانون اجراآت جزائی، مواد (۲) و (۱۰) قانون وکلای مدافع و سایر قوانین نافذه کشور، یکی از حقوق اساسی اتباع کشور حق دسترسی به وکیل مدافع و دسترسی وکیل مدافع به اوراق دوسیه موکل وی میباشد که متأسفانه این حقوق شرعی و قانونی در بعضی از نهاد های کشفی نقض میگردد. رئیس عمومی انجمن از قومندان امنیه کابل خواست تا بادرنظر داشت احکام قوانین درقسمت تعیین وکیل مدافع در مرحله کشف همکاری نماید. آقای قاری زاده ضمنآ در مورد ایجاد سهولت های لازم کاری برای وکلای مدافع از جانب نهاد های کشفی و تحقیقی بحث نموده بیان داشت که پالیسی های امنیتی و اداری نهاد های کشفی وتحقیقی نباید حق دست رسی آسان وکیل مدافع به موکلین و قضایای مریوط ایشان را مشکل سازد و دراجرای وظایف قانونی ایشان موانع ایجاد نمایند. رئیس عمومی انجمن بعنوان مثال از اجرای تدابیر امنیتی دروازه ورودی ولایت کابل برای وکلای مدافع بحث نموده فرمود تطبیق این قواعد مانع اجرای وظیفه وکیل مدافع به اسرع وقت میگردد .
درمقابل مل پاسوال امین اظهار داشت که نقش و جایگاه وکالت دفاع و وکیل مدافع درقوانین افغانستان تسجیل گردیده، همچنان حقوق، وجایب و مکلفیت های وکلای مدافع در قوانین نافذه کشور مشخص بوده. بناء ارگانهای کشفی ضمن همکاری در اجرای امور وکلای مدافع خود را متعهد در تطبیق احکام قانون میداند.
قومندان امنیه بیان داشت که تدابیر امنیتی در دروازه های ورودی ولایت کابل بمنظور حفاظت مردم اتخاذ شده است ولی این تدابیر نباید مانع اجرای امور وکلای مدافع گردد. آقای امین وعده سپرد که با صدور هدایات همه سهولت ها مطابق قوانین نافذه کشور به وکلای مدافع فراهم خواهد گردید و پس ازین صرف وکلای مدافع می توانند از راه ورودی پرسونل ولایت کابل استفاده نمایند.
قومندان امنیه درتطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین در بحث تعیین وکیل مدافع در مرحله کشف بخصوص جنایت خود را ملزم تلقی نموده و وعده تطبیق مفاد قوانین را سپرد .
گفتنی است که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان پس از ایجاد دفتر مرکزی، در محوطه تعمیر ولایت کابل یک دفتر مجهز ایجاد نموده است و وکلای مدافع روزانه از این دفتر جهت اماده شدن به جلسات قضایی، مطالعه و ترتیب اسناد مربوط موکلین و سایر فعالیت های رسمی خود استفاده مینمایند .