ورکشاپ های ارتقای ظرفیت

ورکشاپ های ارتقای ظرفیت:

تدویر برنامه های آموزش ارتقای ظرفیت برای وکلای مدافع در مرکز و ولایات به مفهوم مساعد ساختن فرصت ها بخاطر انکشاف دانش علمی و ظرفیت مسلکی وکلای مدافع می باشد که این گونه فعالیت ها منتج به خدمت رسانی تخصصی و با کیفیت  بهتر به مردم و سیستم عدلی و قضایی کشور می گردد.

به همین منظور، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مستقیماً و یا از طریق پروژه های تمویلی و نهاد های همکار در مرکز و ولایات برنامه های آموزشی متعدد ارتقای ظرفیت را در هماهنگی با کمیته تعلیمات انجمن برای وکلای مدافع برگزار نموده و نتایج آن همانا تقویت علمی و مسلکی وکلای مدافع است.

قابل ذکر است که بمنظور تشخیص ضرورت نوع برنامه های آموزشی انجمن قبل از تدویر و پلان برنامه، سروی نیاز سنجی اجرا مینماید تا ضروریات وکلای مدافع در بخش اموزشی بصورت تخصصی آن مشخص و بعدآ بادرنظر داشت نتایج نیاز سنجی برنامه های مورد ضرورت ارتقای ظرفیت اجرا و عملی گردد.

معمولاً برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت در مرکز با پوشش ولایات همجوار مانند، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوگر، میدان وردک، پکیتا و پکتیا تدویر میگردد و به همین ترتیب برنامه های آموزشی از طریق دفاتر ساحوی نیز با پوشش ولایات همجوار آن راه اندازی میگردد. بطور مثال در سال ۲۰۱۸ در حدود ۸۴۳ تن وکلای مدافع از ورکشاپ های آموزشی در سراسر افغانستان مستفید گردیده اند.

قابل یادهانی است، گزارش ورکشاپ های ارتقای ظرفیت برای وکلای مدافع شامل راپور فعالیت های سالانه انجمن بوده و بطور مفصل قابل مشاهده می باشد.