شرایط عضویت

شرایط اشتغال به وکالت دفاع

ماده ششم قانون وکلای مدافع افغانستان مصوبه سال ۱۳۸۶ ه ش شرایط اشتغال به وظیفه مقدس وکالت دفاع را چنین تصریح نموده است.

شرایط اشتغال

ماده ششم

(۱) شخصی به کالت دفاع اشتغال ورزیده میتواند که واجد شرایط ذیل باشد:

  1. داشتن تابعت افغانستان.
  2. عدم محکومیت به جرم جنایت.
  3. داشتن سند فراغت از پوهنحی های حقوق یا شرعیات و یا بالاتر از آن از داخل و یا خارج کشور بعد از ارزیابی و تائید وزارت تحصیلات عالی.
  4. سپری نمودن دوره معینه ستاژ و حصول تصدیق طبق احکام اساسنامه انجمن وکلای مدافع. شخصی که حد اقل مدت سه سال در رشته های مسلکی قضاء، حارنوالی و عدلیه طور بالفعل خدمت نموده باشد، مکلف به سپری نمودن دوره معینه ستاژ نمی باشد.

(۲) حایز سند فراغت از مدارس دینی رسمی کشور یا معادل آن در صورتی میتواند به وکالت دفاع اشتغال ورزد که علاوه بر شرایط مندرج اجزای (۱، ۲ و ۴) فقرۀ (۱) این ماده حد اقل سه سال کار عملی را تحت نظر یکی از وکلای مدافع دارندۀ جواز انجام داده باشد.

(۳) تبعۀ خارجی نمی تواند در افغانستان دارالوکاله داشته باشد اما تحت شرایط ذیل میتواند در محاکم و سایر مراجع جمهوری اسلامی افغانستان در دعاوی مربوط به اشخاص حقیقی و حکمی خارجی از موکل خویش وکالت نماید.

  1. دارای جواز اقامت در افغانستان باشد.
  2. دارای جواز شغل وکالت از کشور متبوعۀ خویش باشد.
  3. ذمت مالیاتی خویش را طبق احکام قانون اداء نماید.

موانع اشتغال به وکالت دفاع

ماده هفتم

اشخاص آتی نمی توانند به وکالت دفاع اشتغال ورزند:

  1. قضات، حارنوالان، امنیت ملی، مامورین خدمات ملکی و کارکنان شاروالی ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی حین تصدی وظیفه. استادان پوهنحی های حقوق و شرعیات ( به موافقۀ پوهنتون) و مساعدین حقوقی از این امر مستثنی اند.
  2. اشخاصیکه به ارتکاب جرایم جنایت محکوم یا به حکم محکمه از وظایف خویش طرد گردیده باشند.
  3. اشخاصیکه طبق حکم محکمه از اشتغال به وکالت دفاع محروم گردیده باشند.