برنامه های اگاهی عامه

برنامه های آگاهی دهی حقوقی عامه:

برنامه های آگاهی دهی برای مردم در مورد حق داشتن وکیل مدافع، جایگاه انجمن، نقش و اهمیت حق داشتن وکیل مدافع، حقوق اساسی اتباع و غیره در سال ۲۰۱۸ عرضه گردیده و خوشبختانه به تعداد ۸۳۳ شهروندان بطور مستقیم و به تعداد ( ۴۱۶۵) بطور اوسط[۱] اعضای خانواده های مستفدین بطور غیر مستقیم از برنامه های آگاهی دهی حقوق بهره مند شده اند. برنامه های تلویزیونی و رادیوی با پوشش حد اعظم شهروندان و باشندگان افغانستان از فعالیت های مثمر دیگر است که تطبیق گردیده است.

قابل ذکر است گزارش برنامه های اجرا شده آگاهی دهی حقوقی شامل راپور فعالیت های سالانه انجمن بوده و بطور مفصل قابل مشاهده می باشد

[۱] حد اوسط، هر مستفید شونده ۵ تن عضو خانواده دارد و مجمعاً تعداد مستفید شونده ها ۸۳۳ تن می باشد که بدین ترتیب، مستفید شونده های غیر مستقیم به (۴۱۶۵) تن می رسد.